Usługi

Usługi prawne

Kancelaria Adwokacka  oferuje kompleksową pomoc prawną (porady, reprezentacja) z zakresu: prawa rodzinnego, prawa karnego, prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego.

Prawo rodzinne

 • sprawy rozwodowe,
 • sprawy alimentacyjne,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
 • separacja,
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustalenie ojcostwa,
 • ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem,
 • inne dziedziny prawa rodzinnego.

Prawo karne

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • obrona przedsiębiorców i członków zarządu spółek,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, zatrzymanie lub aresztowanie,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o odroczenie wykonania kary, warunkowe zwolnienie lub przerwę w odbywaniu kary,
 • reprezentowanie Klientów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,
 • reprezentowanie stron w sprawach o błąd w sztuce lekarskiej,
 • dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego skarbowego,
 • prowadzenie spraw o przestępstwa określone w kodeksie karnym i innych ustawach.

Prawo gospodarcze

 • doradztwo zakresie Kodeksu Spółek Handlowych, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji i konsumentów,
 • pomoc w zakładaniu i rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pomoc w zakładaniu i rejestracji działalności gospodarczej osobom fizycznym,
 • pomoc w zakładaniu i rejestracji fundacji i stowarzyszeń,
 • obsługa procesów: podziału, łączenia , przekształcania spółek oraz upadłości czy likwidacji podmiotów gospodarczych,
 • przygotowanie projektów: statutów, uchwał, regulaminów,
 • audyt prawny spółek i przedsiębiorstw,
 • pomoc w windykacji należności,
 • opinie prawne w zakresie prawa gospodarczego.

Prawo administracyjne

 • reprezentacja przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sprawy o uzyskanie decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu),
 • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 • pomoc w nabywaniu wymaganych zezwoleń, licencji, koncesji,
 • odwołania od decyzji administracyjnych,
 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa o cudzoziemcach, prawa uchodźczego (legalizacja pobytu),
 • przygotowanie opinii prawnych, podań, wniosków i innych pism z zakresu prawa administracyjnego.